sound intensity

2.70  sound intensity; sound-energy flux density; sound-power density....